SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

14.06.2024

Przetarg na nacinanie posadzki betonowej w budynku obory - ZNR Kopaszewo

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Wykonanie nacinania/frezowania posadzki betonowej w…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Wykonanie nacinania/frezowania posadzki betonowej w oborze w ZNR Kopaszewo (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: ZNR Kopaszewo, 64-010 Krzywiń Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Termin i miejsce składania ofert do: 21.06.2024r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie (Kopaszewo 47, 64-010 KRZYWIŃ) lub e-mail na adres: znrkopaszewo@danko.pl Termin realizacji: Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 24.06.2024r. Bliższe informacje telefoniczne: Dyrektor Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie Wiktor Majchrzak tel. 660788957; e-mail: wiktor.majchrzak@danko.pl Pliki do pobrania:
12.06.2024

Przetarg na sprzedaż żyta paszowego - ZHR Choryń

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż: Żyto paszowe – 25 ton…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Żyto paszowe – 25 ton +/- 5%

I. Oferujący: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan województwo wielkopolskie II. Informacje ogólne: 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny. 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn. III. Przedmiot oferty: Żyto paszowe – 25 ton +/- 5% Parametry:
ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Żyto paszowe2510,814,863,371,2
Miejsce odbioru: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan województwo wielkopolskie Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy. Termin odbioru przedmiotu oferty: do 28.06.2024 IV. Termin i miejsce złożenia oferty Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t żyta, ilość (całosamochodowa) w t Oferty należy składać do dnia 12.06.2024 do godz. 13.00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan - dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Żyto paszowe 59/2024- ZHR Choryń ” Wyłonienie oferentów dnia 12.06.2024 - oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży V. Informacje dodatkowe Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży. Kontakt : przetargi@danko.pl
06.06.2024

Przetarg na zakup samochodu terenowego

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie   ogłasza przetarg na:   Zakup samochodu terenowego…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

ogłasza przetarg na:

 

Zakup samochodu terenowego (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  Miejsce realizacji: ZNR Kopaszewo, 64-010 Krzywiń Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Termin i miejsce składania ofert do: 17.06.2024r. w sekretariacie Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie (Kopaszewo 47, 64-010 KRZYWIŃ) Lub e-mail na adres znrkopaszewo@danko.pl Termin realizacji: Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 24.06.2024r. Bliższe informacje telefoniczne: Dyrektor Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie Wiktor Majchrzak, e-mail: wiktor.majchrzak@danko.pl, 660788957 Pliki do pobrania:  
20.05.2024

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

OGŁOSZENIE w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych   Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800)  Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo,…

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

  Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800)  Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zakup prawa własności do:
  1. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 5, o powierzchni użytkowej 58,33 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 5,14 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 6347/39257, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7, za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 80.963,- złotych brutto, która jest ceną wywoławczą,
  2. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 27,87 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 5,14 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3301/39257, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7, za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 48.697,- złotych brutto, która jest ceną wywoławczą.
Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”)  w trybie przetargu nieograniczonego. Regulamin został umieszczony na stronie internetowej danko.pl pod adresem: https://danko.pl/wp-content/uploads/2024/05/REGULAMIN-sprzedazy-lokali-mieszkalnych-5-i-6.pdf Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 10% podanej ceny sprzedaży. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu, w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy nr 08 1130 1088 0001 3156 1320 0001 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr ……..”.   Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości, albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin.   Przetarg odbędzie się w dniu  05.06.2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Dyrekcji Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski.   Wymagane dokumenty:
  1. dowód uiszczenia wadium,
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpowiadającym aktualnym danym odpis z właściwego rejestru,
  3. w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniające pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty,
  4. gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta,
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
  Dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ, który go wydał oraz wszelkie wydruki dokumentów, które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały.   Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów korporacyjnych Spółki oraz uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe jeżeli będą prawnie wymagane.   Wydanie Nieruchomości nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości i zapłaty ceny sprzedaży. Zapłata ceny sprzedaży winna nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży.   Jeżeli Nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone przez Nabywcę Wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka może wybrać kolejnego oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę nabycia Nieruchomości. Powyższe zasady dotyczące pierwszego wybranego oferenta stosuje się w takim wypadku odpowiednio do kolejno wybranego oferenta. Spółce przysługuje prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. Spółka ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego. Zamknięcie i odwołanie przetargu następuje w drodze uchwały Komisji i nie wymaga podania przyczyny.   Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 65 5730510. Przedmiotową nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu się pod wskazanym powyżej numerem telefonu.   Pliki do pobrania:
1 2 3 14