SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

19.01.2022

Przetarg na zakup rozrzutnika do obornika 18-20 ton

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA82-230 Nowy StawTel. (55) 272 67 16, Fax (55) 272 26 09…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA
82-230 Nowy Staw
Tel. (55) 272 67 16, Fax (55) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„zakup rozrzutnika do obornika 18 – 20 ton.”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
 3. Oferta powinna zawierać:
  a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).
  b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń (zał. nr 2).
  c) Termin ważności oferty.
  d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – rozrzutnik do obornika” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. do godz. 14.00.
  Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 1 lutego 2022 r.
  Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 5. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
 6. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
  Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
  Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679.

Pliki do pobrania:

17.01.2022

Przetarg na przebudowę i modernizację przyłącza energetycznego – Warsztaty ZNR Szelejewo

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,Choryń 27, 64-000 Kościan , woj. Wielkopolskie Inwestor : DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan , woj. Wielkopolskie

Inwestor : DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

                 Zakład Nasienno Rolny Szelejewo

                 Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski


Ogłasza przetarg na:

Przebudowa i modernizacja przyłącza energetycznego – Warsztaty ZNR Szelejewo

(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami - do pobrania poniżej.

Miejsce inwestycji: Szelejewo Drugie, gm. Piaski, działka nr 217 / 23 .

Termin i miejsce składania ofert: do  dnia 31.01.2022 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy DANKO Hodowla Roślin w Choryni.

Termin  oczekiwanej realizacji zadania: do dnia  30.06 .2022      

Pytania, informacje: Jarosław Orylski

                                   (065) – 511 54 12, 885 – 114 117

                                 mail:  jaroslaw.orylski@danko.pl


Spis plików do pobrania:

 1. SIWZ
 2. Załączniki do SIWZ :

Zał. 1 :                         Widok ogólny obecnej stacji transformatorowej

Zał. 2 :                         Schemat połączeń dla stacji z dnia 20.04.2017

Zał. 3 :                         Schemat połączeń dla stacji z dnia 27.04.2017

Zał. 4 :                         Plan działek

Zał. 5 :                         Plan instalacji napowietrznej Sn, Nn na działce 217 / 23

Zał. 5a :                       Plan przebiegu nowej instalacji Sn cz. A

Zał. 5b :                       Plan przebiegu nowej instalacji Sn cz. B

Zał. 5 c :                    Plan przebiegu nowej instalacji nowej trafostacji

Zał. 6 :                         Warunki przyłączenia Enea Operator

Zał. 7 :                         Umowa przyłączenia XII.2022 – podział zakresu prac dla tego zadania.

 • Załączniki do Oferty :

Zał. A  :                        Oferta Oferenta

Zał. B  :                        Kopia zaświadczenia ZUS , US.

Zał. C  :                        Oświadczenie oferenta

Zał. D  :                        Oświadczenie informacyjne oferenta

Zał. E  :                        Oświadczenie informacyjne oferenta

Pliki do pobrania:

10.01.2022

Przetarg na zakup hedera zbożowego dla kombajnu Case IH 6088

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan Ogłasza przetarg na „Zakup hedera zbożowego dla kombajnu Case IH…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan

Ogłasza przetarg na

Zakup hedera zbożowego dla kombajnu Case IH 6088 w lokalizacji Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Gospodarstwo Nasienne Laski 05-660 Warka, ul. Wjazdowa 1”

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)


Przedmiotem zadania jest dostawa hedera zbożowego w miejsce wskazane przez kupującego. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

Miejsce składania ofert:

Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 17-01-2022r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan, Termin realizacji do 30.06.2022. Bliższe informacje telefoniczne 668171925. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Miejsce dostawy :

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Gospodarstwo Nasienne Laski 05-660 Warka, ul. Wjazdowa 1

Pliki do pobrania:

10.12.2021

Przetarg na zakup ciągnika rolniczego o mocy ok. 200KM

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Zakup ciągnika rolniczego o mocy ok.…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie


ogłasza przetarg na:

Zakup ciągnika rolniczego o mocy ok. 200KM
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)Miejsce realizacji: ZNR Kopaszewo, 64-010 Krzywiń

Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.

Termin i miejsce składania ofert do 17.12.2021r. w sekretariacie Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie (Kopaszewo 47, 64-010 KRZYWIŃ)

Lub e-mail na adres znrkopaszewo@danko.pl

Termin realizacji: Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 24.12.2021r.

Bliższe informacje telefoniczne: Z-ca Dyrektora Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie Wiktor Majchrzak, e-mail: wiktor.majchrzak@danko.pl, 660788957

Pliki do pobrania:

1 2 3 67