SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

10.05.2022

Sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej - 215 ton

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż: Pszenica…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica konsumpcyjna – 215 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

Miejsce odbioru:
Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski ,NIP 698-00-11-233
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 20.05.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 11.05.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres: Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
- w temacie wpisując: "Zboże konsumpcyjne 03/2022”
Wyłonienie oferentów dnia 11.05.2022

21.04.2022

Przetarg na zakup ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 240 KM

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert na zakup Ciągnika…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup

Ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 240 KM (+,-) 5%
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 06 maja 2022 roku do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup ciągnika rolniczego".
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

05.04.2022

Przetarg na zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.„Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.
„Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu.

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
 3. Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ.
 4. Termin ważności oferty minimum 30 dni.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR o Choryń „Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina” osobiście w siedzibie ZHR o Choryń lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrchoryn@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00.
  Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 kwietnia 2022 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 6. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
 7. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
  Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
  Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Piotr Kaźmierczak pod nr tel. 695 989 877.

Pliki do pobrania:

31.03.2022

Zakup Kosiarki rotacyjnej bębnowej, zawieszanej

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Zakup Kosiarki rotacyjnej bębnowej, zawieszanej(przetarg nie…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Zakup Kosiarki rotacyjnej bębnowej, zawieszanej
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Przedmiotem przetargu jest dostawa kosiarki rotacyjnej bębnowej, zawieszanej.
Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia.
Miejsce dostawy: Danko Hodowla Roślin Sp. z o. o. ZHR o. Szelejewo, Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski.
Terminy i miejsce składania ofert: do 31.03.2022 r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan.
Terminy realizacji: do 31.05.2022 r. Bliższe informacje telefoniczne: 604 498 798
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości.

1 2 3