SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

20.05.2024

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

OGŁOSZENIE w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych   Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800)  Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo,…

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

  Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800)  Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zakup prawa własności do:
  1. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 5, o powierzchni użytkowej 58,33 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 5,14 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 6347/39257, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7, za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 80.963,- złotych brutto, która jest ceną wywoławczą,
  2. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 27,87 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 5,14 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3301/39257, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7, za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 697,- złotych brutto, która jest ceną wywoławczą.
Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”)  w trybie przetargu nieograniczonego. Regulamin został umieszczony na stronie internetowej danko.pl pod adresem: https://danko.pl/wp-content/uploads/2024/05/REGULAMIN-sprzedazy-lokali-mieszkalnych-5-i-6.pdf Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 10% podanej ceny sprzedaży. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu, w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy nr 08 1130 1088 0001 3156 1320 0001 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr ……..”.   Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości, albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin.   Przetarg odbędzie się w dniu  05.06.2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Dyrekcji Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski.   Wymagane dokumenty:
  1. dowód uiszczenia wadium,
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpowiadającym aktualnym danym odpis z właściwego rejestru,
  3. w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniające pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty,
  4. gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta,
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
  Dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ, który go wydał oraz wszelkie wydruki dokumentów, które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały.   Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów korporacyjnych Spółki oraz uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe jeżeli będą prawnie wymagane.   Wydanie Nieruchomości nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości i zapłaty ceny sprzedaży. Zapłata ceny sprzedaży winna nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży.   Jeżeli Nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone przez Nabywcę Wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka może wybrać kolejnego oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę nabycia Nieruchomości. Powyższe zasady dotyczące pierwszego wybranego oferenta stosuje się w takim wypadku odpowiednio do kolejno wybranego oferenta. Spółce przysługuje prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. Spółka ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego. Zamknięcie i odwołanie przetargu następuje w drodze uchwały Komisji i nie wymaga podania przyczyny.   Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 65 5730510. Przedmiotową nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu się pod wskazanym powyżej numerem telefonu.   Pliki do pobrania:
07.03.2024

Przetarg na część technologiczną - Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami i niezbędną infrastrutkurą

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie     ogłasza przetarg na:     część…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

   

ogłasza przetarg na:

   

część technologiczna – niezbędna infrastruktura mieszalni pasz będącej częścią zadania pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami i niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji pasz dla zwierząt na działce o nr ewidencyjnym 216/33, 216/22 obręb Modzurów, gmina Rudnik”

    Miejsce realizacji: miejscowość Modzurów, powiat Racibórz, województwo śląskie. (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)   Miejsce realizacji: Modzurów , 47-411 Rudnik , woj. Śląskie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy. Termin i miejsce składania ofert: do 15.03.2024 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik, woj. śląskie. Pożądany termin realizacji: do 31.11.2024 r. Bliższe informacje telefoniczne: (32) 4106522   Pliki do pobrania:
03.08.2023

Ogłoszenie o zmianie taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo wprowadza Zarządzenie Wewnętrzne nr. 15/2023 z dnia 01.08.2023 r. dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo wprowadza Zarządzenie Wewnętrzne nr. 15/2023 z dnia 01.08.2023 r. dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości: Szelejewo Drugie, Stefanowo, Bielawy Szelejewskie, Anteczków. Taryfa wchodzi w życie od 8 sierpnia 2023 r.

Pliki do pobrania:

07.06.2023

Przetarg na badanie gleb PK i Mg oraz pH na gruntach zlokalizowanych w ZNR Szelejewo oraz Gosp. Komorze Przybysławskie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg na: Badanie gleb PK i Mg oraz…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie


Ogłasza przetarg na:

Badanie gleb PK i Mg oraz pH na gruntach zlokalizowanych w ZNR Szelejewo oraz Gosp. Komorze Przybysławskie
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., zaprasza do składanie ofert na wykonanie usługi polegającej na pobraniu prób glebowych przy użyciu zestawu nawigacji GPS i opracowaniu na podstawie uzyskanych danych analiz chemicznych map zasobności gleby w makroskładniki PK Mg oraz pH na powierzchni ca 1350 ha w ZNR Szelejewo, oraz ca 640 ha w Gosp. Komorze Przybysławskie gm. Żerków.

                Usługa realizowana będzie na gruntach DANKO Hodowla Roślin Spółka z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski , oraz Gosp. Komorze Przybysławskie

                Wykonawca usługi zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań i pomiarów w wersji drukowanej i cyfrowej oraz do sporządzenia map zasobności w formie drukowanej i cyfrowej.

                Wszelkie koszty związane z pobieraniem prób glebowych dowozem do miejsca wykonania analiz i opracowanie wyników spoczywa na Usługobiorcy.

                Oferta powinna zawierać cenę netto pobrania próby z dowozem do miejsca analizy, miejsce analizy próbki oraz całkowitą wartość usługi.

Okres pobierania prób – od 01.07 do końca zbioru roślin będących na polach.

Termin nadsyłania ofert – 16.06.2023 r. na adres: listownie - DANKO Hodowla Roślin Spółka z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, lub email: znrszelejewo@danko.pl DW: mateusz.ratajczyk@danko.pl.

1 2