SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

04.10.2023

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych

OGŁOSZENIE Lokalizacja  Dębina  gm. Nowy Staw DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych. Choryń…

OGŁOSZENIE

Lokalizacja  Dębina  gm. Nowy Staw

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych.

Choryń 27, 64 – 000 Kościan, woj. Wielkopolskie


ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230  Nowy Staw

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Dębinie woj. Pomorskie.

Przetarg nie jest zamówieniem publicznym.

Miejsce realizacji: Dębina 31 o,   82 – 230 Nowy Staw, powiat Malbork.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 21 października 2023 r. do godz. 14.30 w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie.

Bliższe informacje telefonicznie; (55) 272 64 16 lub 608 108 093.

Maszyny i urządzenia rolnicze można oglądać w dniach 16.10 – 21.10. 2023 r.  w godz. 09.00 – 14.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

17.07.2023

Przetarg na dostawę zmiennokomorowej prasy do słomy ZNR Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA82-230 Nowy StawTel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA
82-230 Nowy Staw
Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„ Zakup zmiennokomorowej prasy do słomy.”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
 3. Oferta powinna zawierać:
  a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).
  b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2).
  c) Termin ważności oferty.
  d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – prasa do słomy” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 14.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu
1 sierpnia 2023 r.

Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
 2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.

Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679.

Pliki do pobrania:

14.06.2023

Przetarg na naziemną instalację fotowoltaiczną w Dębinie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg na: „Naziemna instalacja fotowoltaiczna Dębina”(zamówienie nie…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na:

„Naziemna instalacja fotowoltaiczna Dębina”
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami - do pobrania poniżej.

Miejsce dostawy i montażu:
DANKO Hodowla Roślin Zakład Hodowli Roślin Dębina
Dębina 31a, 82-230 Nowy Staw
Działka: nr 32 / 2

Termin i miejsce składania ofert: oferty pisemne w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 25.06.2023 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan.

Termin oczekiwanej realizacji zadania: do dnia 31.08.2023
Pytania, informacje: Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 – 114 117
mail: jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania, SIWZ i załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Dęb – Zał 1 do SIWZ - Formularz Oferty A
 3. Dęb – Zał 2 do SIWZ - Formularz Oferty B
 4. Dęb – Zał 3 do SIWZ - Oświadczenie Oferenta A
 5. Dęb – Zał 4 do SIWZ - Oświadczenie Oferenta B
 6. PV Dęb plan rys 1
 7. PV Dęb plan rys 2
 8. PV Dęb plan rys 3

16.05.2023

Przetarg na sprzedaż pszenżyta konsumpcyjnego

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno – Rolny DębinaDębina 31o82-230 Nowy Stawwojewództwo pomorskiezaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:Pszenżyta…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Dębina
Dębina 31o
82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyta konsumpcyjnego - 130 ton

I.Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenżyta konsumpcyjnego - 130 ton

Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 31.05.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy/pszenżyta, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 19.05.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Pszenżyto konsumpcyjne 02/2023- ZNR Dębina”
Wyłonienie oferentów dnia 19.05.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

1 2