SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

12.03.2021

Przetarg na modernizację i rozbudowę cielętnika

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na: „modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa…

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.” – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2021r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny;
  2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy. Załączniki: - SIWZ wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia – załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3 - Warunki gwarancji – załącznik nr 4 - Wzór informacji o podwykonawcach – załącznik nr 5 - Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa z aneksem – załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę – załącznik nr 8 - Wzór umowy – załącznik nr 9 Pliki do pobrania:
16.02.2021

Przetarg na modernizację i rozbudowę cielętnika

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na: „modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa…

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.” – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny;
  2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy. Załączniki: - SIWZ wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia – załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3 - Warunki gwarancji – załącznik nr 4 - Wzór informacji o podwykonawcach – załącznik nr 5 - Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa z aneksem – załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę – załącznik nr 8 - Wzór umowy – załącznik nr 9 Pliki do pobrania:
02.02.2021

Przetarg na dostawę ładowarki teleskopowej o mocy 135 – 150KM

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA 82-230 Nowy Staw Tel. (55) 272 67 16 Fax (55…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA 82-230 Nowy Staw Tel. (55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„zakup ładowarki teleskopowej o mocy 135 – 150 KM”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3. Oferta powinna zawierać: a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2). c) Termin ważności oferty. d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – ładowarka teleskopowa” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać naj jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2021 r. do godz. 14.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 lutego 2021 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny . 2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679. Pliki do pobrania:
29.12.2020

Ogłoszenie o przetargu na aktualizację systemu Afifarm w oborze ZNR Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA 82-230 Nowy Staw Tel. ( 55) 272 64 16 Fax…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230 Nowy Staw Tel. ( 55) 272 64 16 Fax (55 ) 272 26 09 Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

”Aktualizacja systemu AfiFarm w oborze ZNR w Dębinie”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. 1.    Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2.    Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3.    Oferta powinna zawierać: a)    Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). b)    Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2). c)    Termin ważności oferty. d)    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 4.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „AKTUALIZACJA SYSTEMU AFIFARM” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 12.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 stycznia 2020 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert i nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1.    Unieważnienia niniejszego postępowania lub nie dokonania wyboru bez podania przyczyny . 2.    Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. 3.    Swobodnego wyboru oferty. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkie informacje dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych można uzyskać pod nr tel. 885 026 679. Pliki do pobrania:
1 2 3 8