SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

09.03.2020

Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64 – 000 Kościan, woj. Wielkopolskie Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64 – 000 Kościan, woj. Wielkopolskie

Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo

Szelejewo Drugie 5

63-820 Piaski

Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych. Wykaz maszyn, formularz ofertowy i regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej www.danko.pl oraz w sekretariacie Zakładu. Maszyny i urządzenia rolnicze można oglądać w dniach 23-24.03.2020 roku w godzinach od 900 do 1400 na terenie ZNR Szelejewo. Oferty należy złożyć do dnia 31.03.2020 roku do godziny 1400 w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn. Pliki do pobrania:
25.02.2020

Przetarg na zakup ciągnika rolniczego

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert…

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup

ciągnika rolniczego

dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2020 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na zakup ciągnika rolniczego o mocy 400 KM  „. Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. ( przetarg nie jest zamówieniem publicznym ) Pliki do pobrania:
25.02.2020

Przetarg na wykonanie projektu wielobranżowego rozbudowy magazynu nasiennego w Szelejewie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Wykonanie projektu wielobranżowego rozbudowy magazynu…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Wykonanie projektu wielobranżowego rozbudowy magazynu nasiennego w Szelejewie dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Szelejewie, Szelejewo Drugie, gm. Piaski, woj. wielkopolskie. (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Szelejewo Drugie , 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy. Termin i miejsce składania ofert: do 20.03.2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Szelejewie Drugim. Termin realizacji: do 30.09.2020 r. Bliższe informacje telefoniczne: 65/ 573-05-10, 65/573-05-10 i 65/ 511-54-09. Pliki do pobrania:
13.02.2020

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż kombajnu poletkowego zbożowego HEGE 125C

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ KOMBAJNU POLETKOWEGO…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ KOMBAJNU POLETKOWEGO ZBOŻOWEGO HEGE 125C

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl, www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244, KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 II. Informacje ogólne: 1.    Przetarg nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. 2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru, a także  do odwołania przetargu bez podania przyczyny. 3.    Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz: na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI III. Przedmiot sprzedaży: 1.    KOMBAJN POLETKOWY ZBOŻOWY HEGE 125C Cena wywoławcza 19.000,- złotych netto. 2.    Rok produkcji: 1991 3.    Maszyna sprawna, wymagająca napraw bieżących IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty 1.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (danko@danko.pl). 2.    Oferty należy składać do dnia  28.02.2020 do godz. 10.00. 3.    Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta kombajn poletkowy” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 28.02.2020 r. godz. 10” V. Inne warunki sprzedaży: 1.    Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki. 2.    Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%) 3.    Sprzedający wystawia fakturę vat. 4.    Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Hodowli Roślin Oddział Szelejewo Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski – w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu (65) 572 72 32. Pliki do pobrania:
1 2 3 4 5 8