SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup


wozu asenizacyjnego o pojemności 20 tys. litrów z aplikatorem doglebowym tarczowym
dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie


.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2022 roku do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup wozu asenizacyjnego„
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  • dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
( przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Pliki do pobrania:

15.07.2022

Przetarg na zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 20 tys. litrów z aplikatorem doglebowym tarczowym

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup


wozu asenizacyjnego o pojemności 20 tys. litrów z aplikatorem doglebowym tarczowym
dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie


.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2022 roku do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup wozu asenizacyjnego„
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  • dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
( przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Pliki do pobrania: