SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Projekt złożony do NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1363/15

Tytuł projektu: „Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne”

Cel projektu:

Hodowla twórcza roślin uprawnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju – żyta, pszenicy, pszenżyta oraz grochu – charakteryzujących się podwyższonymi wartościami użytkowymi, na które istnieje zapotrzebowanie krajowego i światowego rynku.

 Efekt projektu:

Bezpośrednim efektem realizacji projektu badawczo-rozwojowego będzie wdrożenie w działalności gospodarczej co najmniej sześciu nowych odmian zbóż (innowacja produktowa) oraz innowacji procesowej dot. metodologii i technologii hodowli zbóż oraz grochu. Odbiorcami efektów realizacji Projektu będą firmy sektora hodowlano – nasiennego oraz rolnicy.
Ostatecznie, w praktyce, wdrożenie wyników badań nad gospodarczo ważnymi roślinami oddziaływać będzie bezpośrednio na nas wszystkich – konsumentów.

 Czas realizacji projektu:

01.09.2016 – 31.08.2022

Kierownik projektu: Małgorzata Niewińska, tel. +48 655134813

Film – Hodowla nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne

 


DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Programu Ramowego Horyzont 2020 w ramach konkursu ERA-NET SusCrop.

Nr projektu: SUSCROP/I/RYE-SUS/03/2020

Tytuł projektu: „Wytworzenie odpornego na wyleganie i łatwo adaptującego się do zmian klimatycznych żyta – przyczynianie się do zrównoważonej produkcji zbóż w skrajnych warunkach”.

 Cel projektu: osiągnięcie zrównoważonej produkcji żyta, również w skrajnych warunkach, poprzez opracowanie i przetestowanie wrażliwych na giberelinę genotypów półkarłowych żyta o wysokim potencjale plonowania, zwiększonej odporności na wyleganie i tolerancji na suszę, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia sporyszem

Efekt projektu:

Po raz pierwszy zostanie opracowane żyto półkarłowe z użyciem systemu cytoplazmatycznej męskiej sterylności CMS-Pampa i genu karłowatości Ddw1. Nowe genotypy będą miały zwiększony potencjał plonowania. Zmniejszenie zawartość giberelin w formach półkarłowych żyta doprowadzi do powstania nowych fenotypów o podniesionej tolerancji na wyleganie i suszę, co zwiększy zdolności adaptacyjne żyta do zmieniającego się klimatu. Genotypy odporne na wyleganie przyczynią się do znacznej poprawy produkcji żyta poprzez wzrost ilości i jakości plonów, oszczędność kosztów i energii podczas uprawy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez rezygnację z stosowania chemicznych regulatorów wzrostu. W wyniku zastosowania genu restorerowego skutecznie przywracającego płodność, każda pojedyncza roślina żyta półkarłowego będzie produkować pyłek w ilościach wystarczających do zminimalizowania ryzyka zainfekowania sporyszem i wystąpienia toksycznych alkaloidów w ziarnie. Opracowana zostanie platforma diagnostyczna do fenotypowania pola, obrazująca obszary przeznaczone pod produkcję żyta w Europie i Kanadzie. Model ten będzie wspierał nowe zintegrowane metody uprawy żyta.

Czas realizacji projektu:

1.07.2019-30.06.2022

Kierownik projektu: dr Monika Hanek, tel. +48 (65) 511 54 25

 


Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. od 2021 roku uczestniczy w międzynarodowym projekcie pt. „Climate Resilient Orphan croPs for increased DIversity in Agriculture” (Uprawy niszowe dostosowane do zmian klimatu jako szansa na zwiększenie bioróżnorodności upraw rolniczych), Akronim CROPDIVA, Lata realizacji projektu: 2021-2025.

Projekt CROPDIVA został zatwierdzony przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Celem projektu jest zwiększanie europejskiej agrobioróżnorodności poprzez prace z następującymi gatunkami roślin uprawnych: owsem, jęczmieniem bezłuskowym, pszenżytem, gryką, bobikiem i łubinem.

Działania w ramach projektu skoncentrują się na (1) poprawie odporności systemów upraw, (2) dostosowaniu ekonomicznych i społecznych potrzeb rolników do celów ekologicznych oraz (3) wprowadzeniu na rynek nowych produktów spożywczych/niespożywczych, które spełniają potrzeby konsumentów. Wszystkie wybrane rośliny uprawne mają szerokie tło genetyczne, które można wykorzystać do krzyżowania w celu wprowadzenia ważnych cech związanych z cechami, takimi jak odporność na stres i lepsza wartość odżywcza. Co więcej, te uprawy mają duże znaczenie ekologiczne np. wiele z nich ma kwiaty bogate w nektar lub wiąże azot z powietrza. Doprowadzi to do powstania wysoce odpornych agroekosystemów o większej zdolności przystosowania się do zmian klimatu, lepszym wykorzystaniu zasobów genetycznych i większej różnorodności żywności.

W projekcie uczestniczy 27 partnerów z 12 państw.

Koordynatorem CROPDIVA jest Uniwersytet w Ghent (Belgia), a kierownikiem Prof. Geert Haesaert (Department of Plants and Crops, Ghent University – geert.haesaert@ugent.be)

 

Program badawczo-innowacyjny Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 1010000847

 


 

 

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer umowy: 00092.DDD.6509.00142.2022.15

Tytuł projektu: „Jęczmień o zmienionej architekturze kłosa przepisem na wyższe plony” (akronim KłosPlus).

Cel projektu: wyprowadzenie dwóch form jęczmienia o zmienionej architekturze kłosa, o zwiększonym potencjale plonowania.

 Efekt projektu: wyprowadzenie dwóch znacznie ulepszonych, innowacyjnych genotypów jęczmienia o zmienionej architekturze kłosa. Formy te można traktować jako ulepszone produkty, ze względu na zwiększony potencjał plonowania, potencjalną możliwość wykorzystania mniejszych dawek azotu do nawożenia upraw oraz możliwość niwelowania negatywnego wpływu suszy na plonowanie jęczmienia. Cechy te zostaną potwierdzone w ramach badań przewidzianych w projekcie. Opracowane produkty końcowe będą innowacyjne, ponieważ wcześniej allel z mutacją opisaną przez wnioskodawców nie był wykorzystywany do zmiany architektury kłosa jęczmienia. Ulepszenie produktu odnosi się przede wszystkim do zwiększonego plonowania mutanta stanowiącego materiał wyjściowy badań, w porównaniu do odmiany wyjściowej jęczmienia Sebastian.

Współwykonawcą projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Czas realizacji projektu: 2023-2024

Dofinansowanie: 1 184 447,00 zł

Osoba odpowiedzialna za projekt: Tomasz Lisewski, tel. +48 655134888, 813

 

Program badawczo-innowacyjny Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 1010000847

 


 

 

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer umowy: 00092.DDD.6509.00142.2022.15

Tytuł projektu: „Jęczmień o zmienionej architekturze kłosa przepisem na wyższe plony” (akronim KłosPlus).

Cel projektu: wyprowadzenie dwóch form jęczmienia o zmienionej architekturze kłosa, o zwiększonym potencjale plonowania.

 Efekt projektu: wyprowadzenie dwóch znacznie ulepszonych, innowacyjnych genotypów jęczmienia o zmienionej architekturze kłosa. Formy te można traktować jako ulepszone produkty, ze względu na zwiększony potencjał plonowania, potencjalną możliwość wykorzystania mniejszych dawek azotu do nawożenia upraw oraz możliwość niwelowania negatywnego wpływu suszy na plonowanie jęczmienia. Cechy te zostaną potwierdzone w ramach badań przewidzianych w projekcie. Opracowane produkty końcowe będą innowacyjne, ponieważ wcześniej allel z mutacją opisaną przez wnioskodawców nie był wykorzystywany do zmiany architektury kłosa jęczmienia. Ulepszenie produktu odnosi się przede wszystkim do zwiększonego plonowania mutanta stanowiącego materiał wyjściowy badań, w porównaniu do odmiany wyjściowej jęczmienia Sebastian.

Współwykonawcą projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Czas realizacji projektu: 2023-2024

Dofinansowanie: 1 184 447,00 zł

Osoba odpowiedzialna za projekt: Tomasz Lisewski, tel. +48 655134888, 813

 

Projekty Unijne

Projekt złożony do NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1363/15

Tytuł projektu: „Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne”

Cel projektu:

Hodowla twórcza roślin uprawnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju – żyta, pszenicy, pszenżyta oraz grochu – charakteryzujących się podwyższonymi wartościami użytkowymi, na które istnieje zapotrzebowanie krajowego i światowego rynku.

 Efekt projektu:

Bezpośrednim efektem realizacji projektu badawczo-rozwojowego będzie wdrożenie w działalności gospodarczej co najmniej sześciu nowych odmian zbóż (innowacja produktowa) oraz innowacji procesowej dot. metodologii i technologii hodowli zbóż oraz grochu. Odbiorcami efektów realizacji Projektu będą firmy sektora hodowlano – nasiennego oraz rolnicy.
Ostatecznie, w praktyce, wdrożenie wyników badań nad gospodarczo ważnymi roślinami oddziaływać będzie bezpośrednio na nas wszystkich – konsumentów.

 Czas realizacji projektu:

01.09.2016 – 31.08.2022

Kierownik projektu: Małgorzata Niewińska, tel. +48 655134813

Film - Hodowla nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne

 


DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Programu Ramowego Horyzont 2020 w ramach konkursu ERA-NET SusCrop.

Nr projektu: SUSCROP/I/RYE-SUS/03/2020

Tytuł projektu: „Wytworzenie odpornego na wyleganie i łatwo adaptującego się do zmian klimatycznych żyta – przyczynianie się do zrównoważonej produkcji zbóż w skrajnych warunkach”.

 Cel projektu: osiągnięcie zrównoważonej produkcji żyta, również w skrajnych warunkach, poprzez opracowanie i przetestowanie wrażliwych na giberelinę genotypów półkarłowych żyta o wysokim potencjale plonowania, zwiększonej odporności na wyleganie i tolerancji na suszę, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia sporyszem

Efekt projektu:

Po raz pierwszy zostanie opracowane żyto półkarłowe z użyciem systemu cytoplazmatycznej męskiej sterylności CMS-Pampa i genu karłowatości Ddw1. Nowe genotypy będą miały zwiększony potencjał plonowania. Zmniejszenie zawartość giberelin w formach półkarłowych żyta doprowadzi do powstania nowych fenotypów o podniesionej tolerancji na wyleganie i suszę, co zwiększy zdolności adaptacyjne żyta do zmieniającego się klimatu. Genotypy odporne na wyleganie przyczynią się do znacznej poprawy produkcji żyta poprzez wzrost ilości i jakości plonów, oszczędność kosztów i energii podczas uprawy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez rezygnację z stosowania chemicznych regulatorów wzrostu. W wyniku zastosowania genu restorerowego skutecznie przywracającego płodność, każda pojedyncza roślina żyta półkarłowego będzie produkować pyłek w ilościach wystarczających do zminimalizowania ryzyka zainfekowania sporyszem i wystąpienia toksycznych alkaloidów w ziarnie. Opracowana zostanie platforma diagnostyczna do fenotypowania pola, obrazująca obszary przeznaczone pod produkcję żyta w Europie i Kanadzie. Model ten będzie wspierał nowe zintegrowane metody uprawy żyta.

Czas realizacji projektu:

1.07.2019-30.06.2022

Kierownik projektu: dr Monika Hanek, tel. +48 (65) 511 54 25

 


Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. od 2021 roku uczestniczy w międzynarodowym projekcie pt. „Climate Resilient Orphan croPs for increased DIversity in Agriculture” (Uprawy niszowe dostosowane do zmian klimatu jako szansa na zwiększenie bioróżnorodności upraw rolniczych), Akronim CROPDIVA, Lata realizacji projektu: 2021-2025.

Projekt CROPDIVA został zatwierdzony przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Celem projektu jest zwiększanie europejskiej agrobioróżnorodności poprzez prace z następującymi gatunkami roślin uprawnych: owsem, jęczmieniem bezłuskowym, pszenżytem, gryką, bobikiem i łubinem.

Działania w ramach projektu skoncentrują się na (1) poprawie odporności systemów upraw, (2) dostosowaniu ekonomicznych i społecznych potrzeb rolników do celów ekologicznych oraz (3) wprowadzeniu na rynek nowych produktów spożywczych/niespożywczych, które spełniają potrzeby konsumentów. Wszystkie wybrane rośliny uprawne mają szerokie tło genetyczne, które można wykorzystać do krzyżowania w celu wprowadzenia ważnych cech związanych z cechami, takimi jak odporność na stres i lepsza wartość odżywcza. Co więcej, te uprawy mają duże znaczenie ekologiczne np. wiele z nich ma kwiaty bogate w nektar lub wiąże azot z powietrza. Doprowadzi to do powstania wysoce odpornych agroekosystemów o większej zdolności przystosowania się do zmian klimatu, lepszym wykorzystaniu zasobów genetycznych i większej różnorodności żywności.

W projekcie uczestniczy 27 partnerów z 12 państw.

Koordynatorem CROPDIVA jest Uniwersytet w Ghent (Belgia), a kierownikiem Prof. Geert Haesaert (Department of Plants and Crops, Ghent University – geert.haesaert@ugent.be)

 

Program badawczo-innowacyjny Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 1010000847

 


 

 

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer umowy: 00092.DDD.6509.00142.2022.15

Tytuł projektu: „Jęczmień o zmienionej architekturze kłosa przepisem na wyższe plony” (akronim KłosPlus).

Cel projektu: wyprowadzenie dwóch form jęczmienia o zmienionej architekturze kłosa, o zwiększonym potencjale plonowania.

 Efekt projektu: wyprowadzenie dwóch znacznie ulepszonych, innowacyjnych genotypów jęczmienia o zmienionej architekturze kłosa. Formy te można traktować jako ulepszone produkty, ze względu na zwiększony potencjał plonowania, potencjalną możliwość wykorzystania mniejszych dawek azotu do nawożenia upraw oraz możliwość niwelowania negatywnego wpływu suszy na plonowanie jęczmienia. Cechy te zostaną potwierdzone w ramach badań przewidzianych w projekcie. Opracowane produkty końcowe będą innowacyjne, ponieważ wcześniej allel z mutacją opisaną przez wnioskodawców nie był wykorzystywany do zmiany architektury kłosa jęczmienia. Ulepszenie produktu odnosi się przede wszystkim do zwiększonego plonowania mutanta stanowiącego materiał wyjściowy badań, w porównaniu do odmiany wyjściowej jęczmienia Sebastian.

Współwykonawcą projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Czas realizacji projektu: 2023-2024

Dofinansowanie: 1 184 447,00 zł

Osoba odpowiedzialna za projekt: Tomasz Lisewski, tel. +48 655134888, 813