SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA
82-230 Nowy Staw
Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„ Zakup zmiennokomorowej prasy do słomy.”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
 3. Oferta powinna zawierać:
  a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).
  b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2).
  c) Termin ważności oferty.
  d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – prasa do słomy” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 14.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu
1 sierpnia 2023 r.

Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
 2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.

Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679.

Pliki do pobrania:

17.07.2023

Przetarg na dostawę zmiennokomorowej prasy do słomy ZNR Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA
82-230 Nowy Staw
Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„ Zakup zmiennokomorowej prasy do słomy.”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
 3. Oferta powinna zawierać:
  a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).
  b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2).
  c) Termin ważności oferty.
  d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – prasa do słomy” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 14.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu
1 sierpnia 2023 r.

Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
 2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.

Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679.

Pliki do pobrania: