SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni,
ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY MODZURÓW,
ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik,
Tel./Fax (32) 410 65 23/22

zaprasza do złożenia oferty na:

DOSTAWA I MONTAŻ HALI TUNELOWEJ, NAMIOTOWEJ
DO SKŁADOWANIA SŁOMY

• nowa
• wymiary ok: szerokość 12 metrów x długość 57,5 metra,
• wysokość 6,45 metrów
• łuki co 2,5 metra
• konstrukcja profil stalowy OV 130, stal wysoko sprężysta S420
• zamknięta z obu stron bramami przesuwnymi stalowymi
• mocowanie do gruntu
• montaż na kotwach mechanicznych
• kolor: grafitowa lub zielona
• gwarancja min. 10 lat na poszycie
• w cenie wliczony transport i urządzenia na czas montażu

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w ”Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:
a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ
c) Kryteria wyboru: 100% cena;
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie 12.04.2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem”HALA NAMIOTOWA”
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Bogdan Szumański – Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów: tel./fax (032) 410 65 23.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

I. Zamawiający – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno-Rolny Modzurów, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 9, Modzurów, 47-411 RUDNIK, Tel./fax 32 410-65-23 , godziny urzędowania 7.00-15.00

II. Tryb postępowania – konkurs ofert, nie objęty przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
Przedmiot zamówienia –”HALA NAMIOTOWA”

III. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy
1. Złożenie w Sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów bądź przesłanie na adres firmy oferty w terminie zakreślonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 12.04.2024 r. do godz. 14.00, pisemnej oferty w zaklejonej kopercie opisanej nazwą zadania z dopiskiem”HALA NAMIOTOWA”.
2. Oferta powinna zawierać:
a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane, tj. NIP, REGON
b) Oferowaną cenę należy przedstawić w kwocie netto.
c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w walucie polskiej (PLN).
d) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, wg ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ)

IV. Opis sposobu dokonywania oceny złożonych ofert:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składnia ofert w siedzibie ZAKŁADU NASIENNO-ROLNEGO MODZURÓW, DANKO HR sp. z o.o. z/s w Choryni, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik
2. Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Spółki DANKO HR Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni
3. Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Niezależnie od powyższego uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o jego wyniku, albo też o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc)
b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustali z wybranym oferentem termin podpisania umowy, nie później niż w ciągu 10 dni.

Załączniki:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.

28.03.2024

Przetarg na dostawę i montaż hali tunelowej, namiotowej do składowania słomy

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni,
ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY MODZURÓW,
ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik,
Tel./Fax (32) 410 65 23/22

zaprasza do złożenia oferty na:

DOSTAWA I MONTAŻ HALI TUNELOWEJ, NAMIOTOWEJ
DO SKŁADOWANIA SŁOMY

• nowa
• wymiary ok: szerokość 12 metrów x długość 57,5 metra,
• wysokość 6,45 metrów
• łuki co 2,5 metra
• konstrukcja profil stalowy OV 130, stal wysoko sprężysta S420
• zamknięta z obu stron bramami przesuwnymi stalowymi
• mocowanie do gruntu
• montaż na kotwach mechanicznych
• kolor: grafitowa lub zielona
• gwarancja min. 10 lat na poszycie
• w cenie wliczony transport i urządzenia na czas montażu

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w ”Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:
a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ
c) Kryteria wyboru: 100% cena;
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie 12.04.2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem”HALA NAMIOTOWA”
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Bogdan Szumański – Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów: tel./fax (032) 410 65 23.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

I. Zamawiający – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno-Rolny Modzurów, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 9, Modzurów, 47-411 RUDNIK, Tel./fax 32 410-65-23 , godziny urzędowania 7.00-15.00

II. Tryb postępowania – konkurs ofert, nie objęty przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
Przedmiot zamówienia –”HALA NAMIOTOWA”

III. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy
1. Złożenie w Sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów bądź przesłanie na adres firmy oferty w terminie zakreślonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 12.04.2024 r. do godz. 14.00, pisemnej oferty w zaklejonej kopercie opisanej nazwą zadania z dopiskiem”HALA NAMIOTOWA”.
2. Oferta powinna zawierać:
a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane, tj. NIP, REGON
b) Oferowaną cenę należy przedstawić w kwocie netto.
c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w walucie polskiej (PLN).
d) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, wg ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ)

IV. Opis sposobu dokonywania oceny złożonych ofert:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składnia ofert w siedzibie ZAKŁADU NASIENNO-ROLNEGO MODZURÓW, DANKO HR sp. z o.o. z/s w Choryni, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik
2. Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Spółki DANKO HR Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni
3. Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Niezależnie od powyższego uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o jego wyniku, albo też o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc)
b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustali z wybranym oferentem termin podpisania umowy, nie później niż w ciągu 10 dni.

Załączniki:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.