Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na zakup samochodu osobowego

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni.

 

zaprasza do złożenia ofert na zakup

 

Samochodu osobowego
dla DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie”.

 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 10.12.2019 r. do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO” HR Sp. z o.o. z/s w Choryni – Zakup samochodu osobowego.
Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Pliki do pobrania: