Przetargi

Lokalizacja Dębina

Przetarg na przyczepę do transportu słomy

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA
82-230 Nowy Staw
Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

 

 

Ogłasza przetarg na

 

Dostawę przyczepy do transportu słomy.

 

 

              Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Przyczepa do transportu słomy” Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

1.    Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ.

2.    Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.

3.    Oferta powinna zawierać:
a)    Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).
b)    Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2).
c)    Termin ważności oferty.
d)    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

4.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – Przyczepa do transportu słomy” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 czerwca 2019 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1.    Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
2.    Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek p.o. Dyrektora Zakładu Nasienno Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679.

 

Pliki do pobrania: