SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA
82-230  Nowy Staw
Tel. ( 55) 272 67 16  Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Wóz paszowy”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).

Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
Oferta powinna zawierać:
Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń (zał. nr 2).

Termin ważności oferty.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA- WÓZ PASZOWY” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 06 listopada 2018 r.

Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.

Pliki do pobrania:

19.10.2018

Przetarg na zakup wozu paszowego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA 82-230  Nowy Staw Tel. ( 55) 272 67 16  Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Wóz paszowy”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. Oferta powinna zawierać: Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń (zał. nr 2). Termin ważności oferty. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA- WÓZ PASZOWY” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 2018 r. do godz. 15.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 06 listopada 2018 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Pliki do pobrania: