SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230 Nowy Staw
Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Pług zawieszany firmy Kverneland”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
Oferta powinna zawierać:
Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń (zał. nr 2).
Termin ważności oferty.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – Pług zawieszany” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 maja 2019 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.

Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek p.o. Dyrektora Zakładu Nasienno Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679.

Pliki do pobrania:

21.05.2019

Przetarg na zakup pługa zawieszanego obracalnego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230 Nowy Staw Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Pług zawieszany firmy Kverneland”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. Oferta powinna zawierać: Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń (zał. nr 2). Termin ważności oferty. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – Pług zawieszany” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 15.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 maja 2019 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny . Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek p.o. Dyrektora Zakładu Nasienno Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679. Pliki do pobrania: