SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Hodowli Roślin

zaprasza do złożenia ofert na zakup

brony talerzowej
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .

2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.

3. Oferta powinna zawierać:

a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).

b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń (zał. nr 2).

c) Termin ważności oferty.

d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZHR O/LASKI – brona talerzowa” osobiście w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin O/ Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 14.30.

Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .

2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Andrzej Hołownia – kierownik GN Laski, tel. 601 698 370.

Pliki do pobrania:

17.07.2020

Przetarg na zakup brony talerzowej

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Hodowli Roślin

zaprasza do złożenia ofert na zakup

brony talerzowej (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3. Oferta powinna zawierać: a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń (zał. nr 2). c) Termin ważności oferty. d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZHR O/LASKI – brona talerzowa” osobiście w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin O/ Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 14.30. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny . 2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Andrzej Hołownia – kierownik GN Laski, tel. 601 698 370. Pliki do pobrania: