SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp.
z o.o.” – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2021r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny;
  2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.

Załączniki:

– SIWZ wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1

– Wzór oświadczenia – załącznik nr 2

– Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3

– Warunki gwarancji – załącznik nr 4

– Wzór informacji o podwykonawcach – załącznik nr 5

– Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 6

– Dokumentacja projektowa z aneksem – załącznik nr 7

– Pozwolenie na budowę – załącznik nr 8

– Wzór umowy – załącznik nr 9

Pliki do pobrania:

12.03.2021

Przetarg na modernizację i rozbudowę cielętnika

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.” – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2021r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny;
  2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy. Załączniki: - SIWZ wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia – załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3 - Warunki gwarancji – załącznik nr 4 - Wzór informacji o podwykonawcach – załącznik nr 5 - Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa z aneksem – załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę – załącznik nr 8 - Wzór umowy – załącznik nr 9 Pliki do pobrania: