SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania  pt.

„Kultywator do kompleksowej ,intensywnej uprawy gleby z siewnikiem do poplonów”

dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo , Szelejewo Drugie 5 , 63-820 Piaski , woj. wielkopolskie .

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2018 roku do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ ZNR Szelejewo-Kultywator do kompleksowej , intensywnej uprawy gleby z siewnikiem do poplonów  „.
Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
( przetarg nie jest zamówieniem publicznym )

15.10.2018

Przetarg na „Kultywator do kompleksowej, intensywnej uprawy gleby z siewnikiem do poplonów”

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania  pt.

„Kultywator do kompleksowej ,intensywnej uprawy gleby z siewnikiem do poplonów"

dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo , Szelejewo Drugie 5 , 63-820 Piaski , woj. wielkopolskie .

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2018 roku do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ ZNR Szelejewo-Kultywator do kompleksowej , intensywnej uprawy gleby z siewnikiem do poplonów  „. Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. ( przetarg nie jest zamówieniem publicznym )