SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki

zaprasza do złożenia ofert na

Dostawę i wykonanie automatycznej linii ważąco-pakującej z systemem paletyzacji oraz stacją napełniania worków Big-Bag.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 26 październik 2022 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki linia pakująca”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

20.10.2022

Przetarg na dostawę i wykonanie automatycznej linii ważąco-pakującej z systemem paletyzacji oraz stacją napełniania worków Big-Bag

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki

zaprasza do złożenia ofert na

Dostawę i wykonanie automatycznej linii ważąco-pakującej z systemem paletyzacji oraz stacją napełniania worków Big-Bag.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 26 październik 2022 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki linia pakująca”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.