SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230 Nowy Staw

Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„ zakup 6-cio rzędowego pneumatycznego siewnika punktowego marki Kverneland”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .

2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.

3. Oferta powinna zawierać:

a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).

b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ
i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2).

c) Termin ważności oferty.

d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – siewnik Kverneland” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać naj jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 14.30.

Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .

2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.

Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679.

Pliki do pobrania:

13.07.2020

Przetarg na dostawę 6-cio rzędowego pneumatycznego siewnika punktowego marki Kverneland

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230 Nowy Staw

Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„ zakup 6-cio rzędowego pneumatycznego siewnika punktowego marki Kverneland”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3. Oferta powinna zawierać: a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2). c) Termin ważności oferty. d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – siewnik Kverneland” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać naj jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 14.30. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny . 2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679. Pliki do pobrania: