SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800) zwaną dalej: „Spółką” ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zakup prawa własności nieruchomości położonej w Sobiejuchach, woj. kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Żnin, dla której w Sądzie Rejonowym w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: BY1Z/00019055/4, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 9/8 o powierzchni 0,1543 ha, obręb 0031 Sobiejuchy, zabudowanej budynkiem pracowni hodowlanej z zapleczem socjalnym, zamieszkały przez lokatorów posiadających tytuł prawny do nieruchomości, dalej: „Nieruchomość”

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”) w trybie przetargu nieograniczonego ustnego w formie licytacji.
Regulamin został umieszczony na stronie internetowej https://danko.pl/przetargi/lokalizacja-sobiejuchy/

Cena sprzedaży Nieruchomości nie może być mniejsza niż 116.800,- (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset) złotych. Do wylicytowanej ceny sprzedaży Nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, chyba że wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego nienaliczenia. Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez Spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 11.680,- (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu, w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy nr 18 1130 1088 0001 3156 7120 0001 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości”.
Minimalnej wysokości postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej, tj. 1.168,- (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt osiem) złotych.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości, albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin.

Licytacja odbędzie się w dniu 21 października 2020 roku o godzinie 10:00 w miejscu Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy, 88-400 Żnin.

W dniu licytacji należy przedłożyć:
1. dowód uiszczenia wadium,
2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpowiadającym aktualnym danym odpis z właściwego rejestru,
3. w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniające pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty,
4. gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zgoda współmałżonka na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta,
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ, który go wydał oraz wszelkie wydruki dokumentów, które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały.

Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów korporacyjnych Spółki oraz uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe jeżeli będą prawnie wymagane.

Wydanie Nieruchomości nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości.

Jeżeli Nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone przez Nabywcę Wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka może wybrać kolejnego oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę nabycia Nieruchomości. Powyższe zasady dotyczące pierwszego wybranego oferenta stosuje się w takim wypadku odpowiednio do kolejno wybranego oferenta.
Spółce przysługuje prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.
Spółka ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego. Zamknięcie i odwołanie przetargu następuje w drodze uchwały Komisji i nie wymaga podania przyczyny.

Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. +48 693330608
email: tomasz.mlicki@danko.pl
Przedmiotową nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pod wskazanym powyżej numerem telefonu.

Pliki do pobrania:

15.09.2020

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800) zwaną dalej: „Spółką” ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zakup prawa własności nieruchomości położonej w Sobiejuchach, woj. kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Żnin, dla której w Sądzie Rejonowym w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: BY1Z/00019055/4, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 9/8 o powierzchni 0,1543 ha, obręb 0031 Sobiejuchy, zabudowanej budynkiem pracowni hodowlanej z zapleczem socjalnym, zamieszkały przez lokatorów posiadających tytuł prawny do nieruchomości, dalej: „Nieruchomość” Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”) w trybie przetargu nieograniczonego ustnego w formie licytacji. Regulamin został umieszczony na stronie internetowej https://danko.pl/przetargi/lokalizacja-sobiejuchy/ Cena sprzedaży Nieruchomości nie może być mniejsza niż 116.800,- (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset) złotych. Do wylicytowanej ceny sprzedaży Nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, chyba że wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego nienaliczenia. Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez Spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 11.680,- (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu, w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy nr 18 1130 1088 0001 3156 7120 0001 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości”. Minimalnej wysokości postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej, tj. 1.168,- (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt osiem) złotych. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości, albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin. Licytacja odbędzie się w dniu 21 października 2020 roku o godzinie 10:00 w miejscu Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy, 88-400 Żnin. W dniu licytacji należy przedłożyć: 1. dowód uiszczenia wadium, 2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpowiadającym aktualnym danym odpis z właściwego rejestru, 3. w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniające pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty, 4. gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zgoda współmałżonka na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta, 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ, który go wydał oraz wszelkie wydruki dokumentów, które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały. Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów korporacyjnych Spółki oraz uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe jeżeli będą prawnie wymagane. Wydanie Nieruchomości nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Jeżeli Nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone przez Nabywcę Wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka może wybrać kolejnego oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę nabycia Nieruchomości. Powyższe zasady dotyczące pierwszego wybranego oferenta stosuje się w takim wypadku odpowiednio do kolejno wybranego oferenta. Spółce przysługuje prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. Spółka ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego. Zamknięcie i odwołanie przetargu następuje w drodze uchwały Komisji i nie wymaga podania przyczyny. Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. +48 693330608 email: tomasz.mlicki@danko.pl Przedmiotową nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pod wskazanym powyżej numerem telefonu. Pliki do pobrania: