SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego zamieszkałego

Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800)  Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zakup prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 3, zamieszkałego przez lokatorów posiadających tytuł prawny do lokalu, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie 5030/34577 części, tj. w działce 698/5 o pow. 0,3318 ha położonej w miejscowości Łuszkowo 46/3, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PO1K/00036675/2.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”)  w trybie przetargu nieograniczonego.

Regulamin został umieszczony na stronie internetowej https://danko.pl/przetargi/lokalizacja-kopaszewo/

Cena sprzedaży Nieruchomości nie może być mniejsza niż  51.265,- (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) złotych netto. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie  doliczony podatek VAT, chyba że wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego nienaliczenia. Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez Spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 5.127,- (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) złotych. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu, w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy nr 08 1130 1088 0001 3156 1320 0001 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3”.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości, albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku do godziny 15:00 określonym w zamkniętych kopertach na adres Spółki – Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Oddział Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości – nie otwierać”. O dacie złożenia oferty decyduje jej wpłynięcie do Spółki.

Do oferty należy załączyć:

 1. dowód uiszczenia wadium,
 2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpowiadającym aktualnym danym odpis z właściwego rejestru,
 3. w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniające pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty,
 4. gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim,
  pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta,
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ, który go wydał oraz wszelkie wydruki dokumentów, które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały.

Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów korporacyjnych Spółki oraz uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe jeżeli będą prawnie wymagane.

Wydanie Nieruchomości nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości.

Jeżeli Nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone przez Nabywcę Wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka może wybrać kolejnego oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę nabycia Nieruchomości. Powyższe zasady dotyczące pierwszego wybranego oferenta stosuje się w takim wypadku odpowiednio do kolejno wybranego oferenta.

Spółce przysługuje prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

Spółka ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego. Zamknięcie i odwołanie przetargu następuje w drodze uchwały Komisji i nie wymaga podania przyczyny.

Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. +48 655178170, +48 655178171, +48 604131355.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu się pod wskazanym powyżej numerem telefonu.

Pliki do pobrania:

08.02.2021

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego zamieszkałego

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego zamieszkałego

Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800)  Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zakup prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 3, zamieszkałego przez lokatorów posiadających tytuł prawny do lokalu, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie 5030/34577 części, tj. w działce 698/5 o pow. 0,3318 ha położonej w miejscowości Łuszkowo 46/3, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PO1K/00036675/2. Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”)  w trybie przetargu nieograniczonego. Regulamin został umieszczony na stronie internetowej https://danko.pl/przetargi/lokalizacja-kopaszewo/ Cena sprzedaży Nieruchomości nie może być mniejsza niż  51.265,- (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) złotych netto. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie  doliczony podatek VAT, chyba że wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego nienaliczenia. Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez Spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 5.127,- (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) złotych. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu, w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy nr 08 1130 1088 0001 3156 1320 0001 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3”. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości, albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin. Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku do godziny 15:00 określonym w zamkniętych kopertach na adres Spółki – Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Oddział Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości – nie otwierać”. O dacie złożenia oferty decyduje jej wpłynięcie do Spółki. Do oferty należy załączyć:
 1. dowód uiszczenia wadium,
 2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpowiadającym aktualnym danym odpis z właściwego rejestru,
 3. w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniające pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty,
 4. gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta,
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ, który go wydał oraz wszelkie wydruki dokumentów, które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały. Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów korporacyjnych Spółki oraz uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe jeżeli będą prawnie wymagane. Wydanie Nieruchomości nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Jeżeli Nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone przez Nabywcę Wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka może wybrać kolejnego oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę nabycia Nieruchomości. Powyższe zasady dotyczące pierwszego wybranego oferenta stosuje się w takim wypadku odpowiednio do kolejno wybranego oferenta. Spółce przysługuje prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. Spółka ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego. Zamknięcie i odwołanie przetargu następuje w drodze uchwały Komisji i nie wymaga podania przyczyny. Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. +48 655178170, +48 655178171, +48 604131355. Przedmiotową nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu się pod wskazanym powyżej numerem telefonu. Pliki do pobrania: