SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800)  Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zakup prawa własności do:

 1. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 65,45 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) i udziałem wynoszącym 7218/39257 w nieruchomości wspólnej,  zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7, za cenęsprzedaży nie mniejszą niż 63.788,- złotych netto,
 2. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 33,94 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) i udziałem wynoszącym 3891/39257 w nieruchomości wspólnej,  zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7 za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 37.491,- złotych netto,    
 3. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 27,87 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) i udziałem wynoszącym 3301/39257 w nieruchomości wspólnej,  zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7, za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 30.135,- złotych netto, 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyceny lokalu mieszkalnego, który wynosi 1530,-  złotych netto.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”)  w trybie przetargu nieograniczonego.

Regulamin został umieszczony na stronie internetowej  www.danko.pl, www.kgssa.pl  oraz na internetowej platformie handlowej OLX www.olx.pl .

Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 10% podanej ceny sprzedaży. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu, w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy nr 08 1130 1088 0001 3156 1320 0001 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr ……..”.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości, albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Dyrekcji Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski.

Wymagane dokumenty:

 1. dowód uiszczenia wadium,
 2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpowiadającym aktualnym danym odpis z właściwego rejestru,
 3. w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniające pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty,
 4. gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim,
  pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta,
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ, który go wydał oraz wszelkie wydruki dokumentów, które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały.

Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów korporacyjnych Spółki oraz uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe jeżeli będą prawnie wymagane.

Wydanie Nieruchomości nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości.

Jeżeli Nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone przez Nabywcę Wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka może wybrać kolejnego oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę nabycia Nieruchomości. Powyższe zasady dotyczące pierwszego wybranego oferenta stosuje się w takim wypadku odpowiednio do kolejno wybranego oferenta.

Spółce przysługuje prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. 

Spółka ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego. Zamknięcie i odwołanie przetargu następuje w drodze uchwały Komisji i nie wymaga podania przyczyny.

Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 65 5730510. Przedmiotową nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu się pod wskazanym powyżej numerem telefonu.

Pliki do pobrania:

08.05.2023

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Zarząd Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni (KRS 0000016800)  Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zakup prawa własności do:

 1. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 65,45 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) i udziałem wynoszącym 7218/39257 w nieruchomości wspólnej,  zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7, za cenęsprzedaży nie mniejszą niż 63.788,- złotych netto,
 2. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 33,94 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) i udziałem wynoszącym 3891/39257 w nieruchomości wspólnej,  zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7 za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 37.491,- złotych netto,    
 3. niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 27,87 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) i udziałem wynoszącym 3301/39257 w nieruchomości wspólnej,  zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na nieruchomości położonej w Szelejewie Drugim nr 7, położonej w gminie Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, o numerze ewidencyjnym 211/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00046010/7, za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 30.135,- złotych netto, 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyceny lokalu mieszkalnego, który wynosi 1530,-  złotych netto.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”)  w trybie przetargu nieograniczonego.

Regulamin został umieszczony na stronie internetowej  www.danko.pl, www.kgssa.pl  oraz na internetowej platformie handlowej OLX www.olx.pl .

Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 10% podanej ceny sprzedaży. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu, w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy nr 08 1130 1088 0001 3156 1320 0001 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr ……..”.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości, albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Dyrekcji Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski.

Wymagane dokumenty:

 1. dowód uiszczenia wadium,
 2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpowiadającym aktualnym danym odpis z właściwego rejestru,
 3. w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniające pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty,
 4. gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim,
  pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta,
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ, który go wydał oraz wszelkie wydruki dokumentów, które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały.

Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów korporacyjnych Spółki oraz uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe jeżeli będą prawnie wymagane.

Wydanie Nieruchomości nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości.

Jeżeli Nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone przez Nabywcę Wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka może wybrać kolejnego oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę nabycia Nieruchomości. Powyższe zasady dotyczące pierwszego wybranego oferenta stosuje się w takim wypadku odpowiednio do kolejno wybranego oferenta.

Spółce przysługuje prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. 

Spółka ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego. Zamknięcie i odwołanie przetargu następuje w drodze uchwały Komisji i nie wymaga podania przyczyny.

Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 65 5730510. Przedmiotową nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu się pod wskazanym powyżej numerem telefonu.

Pliki do pobrania: