SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ

SPRZĘTU ROLNICZEGO

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244 KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.  Zarząd: Leszek Droździel, Danuta Hądzlik

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:

III. Przedmiot sprzedaży:

 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1)
 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl
 3. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.


IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1)
 2. Oferty należy składać do dnia 24.05.2019 r. do godz. 10.00.
 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta 49/2019 oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 24.05.2019 r. godz. 10”
 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)


V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki.
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
 3. Sprzedający wystawia FV
 4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy , 88-400 Żnin – w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 52 3029568
 5. Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1.

WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO – pliki do pobrania

Pliki do pobrania:

14.05.2019

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż sprzętu rolniczego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ

SPRZĘTU ROLNICZEGO

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244 KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.  Zarząd: Leszek Droździel, Danuta Hądzlik II. Informacje ogólne:
 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:
III. Przedmiot sprzedaży:
 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1)
 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl
 3. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.
IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1)
 2. Oferty należy składać do dnia 24.05.2019 r. do godz. 10.00.
 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta 49/2019 oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 24.05.2019 r. godz. 10”
 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
V. Inne warunki przetargu
 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki.
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
 3. Sprzedający wystawia FV
 4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy , 88-400 Żnin - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 52 3029568
 5. Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1.
WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO - pliki do pobrania Pliki do pobrania: