SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan
danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244
KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac. Zarząd: Leszek Droździel,

II. Informacje ogólne:
1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:
o na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI)

III. Przedmiot sprzedaży:
1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1 „Wykaz z ceną wywoławczą” )
2. Fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl
3. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 2)
2. Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 18.12.2020r. godz. 10”
4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (znrlagiewniki@danko.pl)

V. Inne warunki przetargu
1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zakładu Nasienno Rolnego Łagiewniki.
2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
3. Sprzedający wystawia FV
4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno Rolny Łagiewniki , 88-150 Kruszwica – w dniach 16-17 grudnia 2020, od g.9 do g.14,
5. Wydanie towaru nastąpi z Zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto ZNR Łagiewniki

Pliki do pobrania:

09.12.2020

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż sprzętu rolniczego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244 KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac. Zarząd: Leszek Droździel, II. Informacje ogólne: 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn. 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz: o na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI) III. Przedmiot sprzedaży: 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1 „Wykaz z ceną wywoławczą” ) 2. Fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl 3. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane. IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 2) 2. Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00. 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 18.12.2020r. godz. 10” 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (znrlagiewniki@danko.pl) V. Inne warunki przetargu 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zakładu Nasienno Rolnego Łagiewniki. 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%) 3. Sprzedający wystawia FV 4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno Rolny Łagiewniki , 88-150 Kruszwica – w dniach 16-17 grudnia 2020, od g.9 do g.14, 5. Wydanie towaru nastąpi z Zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto ZNR Łagiewniki Pliki do pobrania: