SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ

SPRZĘTU ROLNICZEGO

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244
KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.
Zarząd: Leszek Droździel,

II. Informacje ogólne:
1.    Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

3.    Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:
o    na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI)
o    na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek

III. Przedmiot sprzedaży:
1.    Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1/4)
2.    Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl
3.    Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1/4)
2.    Oferty należy składać do dnia 30.11.2019 r. do godz. 10.00.
3.    Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 30.11.2019 r. godz. 10”
4.    Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)

V. Inne warunki przetargu
1.    Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki.
2.    Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
3.    Sprzedający wystawia FV
4.    Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy , 88-400 Żnin – w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 52 3029568
5.    Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1.

WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO – pliki do pobrania

Pliki do pobrania:

05.11.2019

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż sprzętu rolniczego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ

SPRZĘTU ROLNICZEGO

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244 KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac. Zarząd: Leszek Droździel,

II. Informacje ogólne: 1.    Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

3.    Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz: o    na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI) o    na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek

III. Przedmiot sprzedaży: 1.    Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1/4) 2.    Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl 3.    Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty 1.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1/4) 2.    Oferty należy składać do dnia 30.11.2019 r. do godz. 10.00. 3.    Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 30.11.2019 r. godz. 10” 4.    Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)

V. Inne warunki przetargu 1.    Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki. 2.    Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%) 3.    Sprzedający wystawia FV 4.    Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy , 88-400 Żnin - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 52 3029568 5.    Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1.

WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO - pliki do pobrania Pliki do pobrania: