SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230 Nowy Staw
Tel. ( 55) 272 64 16 Fax (55 ) 272 26 09
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

”Aktualizacja systemu AfiFarm w oborze ZNR w Dębinie”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.
1.    Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
2.    Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
3.    Oferta powinna zawierać:
a)    Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).
b)    Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2).
c)    Termin ważności oferty.
d)    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
4.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „AKTUALIZACJA SYSTEMU AFIFARM” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 12.00.
Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 stycznia 2020 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert i nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.    Unieważnienia niniejszego postępowania lub nie dokonania wyboru bez podania przyczyny .
2.    Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
3.    Swobodnego wyboru oferty.
Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
Wszelkie informacje dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych można uzyskać pod nr tel. 885 026 679.

Pliki do pobrania:

29.12.2020

Ogłoszenie o przetargu na aktualizację systemu Afifarm w oborze ZNR Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230 Nowy Staw Tel. ( 55) 272 64 16 Fax (55 ) 272 26 09 Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

”Aktualizacja systemu AfiFarm w oborze ZNR w Dębinie”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. 1.    Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2.    Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3.    Oferta powinna zawierać: a)    Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). b)    Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2). c)    Termin ważności oferty. d)    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 4.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „AKTUALIZACJA SYSTEMU AFIFARM” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 12.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 stycznia 2020 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert i nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1.    Unieważnienia niniejszego postępowania lub nie dokonania wyboru bez podania przyczyny . 2.    Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. 3.    Swobodnego wyboru oferty. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkie informacje dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych można uzyskać pod nr tel. 885 026 679. Pliki do pobrania: