Odmiany

Kita

Wysoki potencjał plonowania

 • Odmiana intensywna, wyróżniająca się bardzo dobrym plonowaniem.
 • Pędy wegetatywne są obficie ulistnione, co rzutuje na dużą wartość pastewną.
 • Odmiana późna, kłosi się w końcu pierwszej dekady czerwca.
 • Cechuje się średnim tempem odrastania.
 • Wykazuje dobrą odporność na choroby i suszę.
 • Dobrze znosi mroźne zimy i długotrwałą okrywę śnieżną.
 • Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju, na glebach mineralnych i organicznych, dostatecznie wilgotnych.

Agrotechnika

Uprawa na paszę

 • Nasiona wysiewamy wiosną, w siewie czystym lub jako wsiewka w roślinę ochronną. W siewie czystym wysiewa się 5-7 kg/ha, w mieszankach trawiastych i motylkowych udział mietlicy wynosi kilka procent ze względu na niską masę tysiąca ziaren (MTZ), która wynosi 0,10 – 0,12 g.
 • Orkę siewną należy wykonać około 3-4 tygodnie przed siewem nasion. Pole powinno być starannie przygotowane, wolne od chwastów. Dobre ugniecenie gleby zwiększa podsiąkanie wody do kiełkujących nasion. Nasiona siejemy siewnikiem zbożowym na głębokość od 0,5 do 1,0 cm w rozstawie rzędów jak dla zboża.
 • Nawożenie w roku założenia plantacji uzależnione jest od żyzności gleby oraz przedplonu. Najczęściej przed siewem stosuje się 100-120 kg/ha P2O5, 120-160 kg/ha K2O i 40-50 kg/ha N. Nawożenie mineralne z wsiewką stosuje się w wysokości potrzeb rośliny ochronnej. W latach użytkowania nawóz azotowy stosuje się wiosną w ilości 60-80 kg/ha, oraz po każdym pokosie 40-50 kg/ha. Jeżeli w runi są rośliny motylkowe, to nawożenie azotowe obniża się proporcjonalnie do udziału tych roślin w runi. Nawożenie fosforowo–potasowe stosuje się w dwóch terminach wiosennym i jesiennym, w ilości 100-120 kg/ha P2Oi 120-160 kg/ha K2O.
 • Zbiór pierwszego pokosu należy wykonać w fazie początku kłoszenia, a następne pokosy w odstępach 6-7 tygodniowych.
 • Mietlica biaława jest gatunkiem smakowitym, chętnie zjadanym przez przeżuwacze. Dobrze się zakisza się, gdyż zawiera dużo cukrów rozpuszczalnych. Optymalna zawartość suchej masy do zakiszania wynosi około 35%. Dla mieszanek z motylkowatymi należy wzbogacić masę do zakiszania w cukry. Teoretycznie w oparciu o uzyskane plony, można wyprodukować z jednego hektara mietlicy białawej około 15 tys. litrów mleka.

Uprawa na nasiona

 • Stanowisko – najlepszym stanowiskiem pod plantację nasienną jest dobrze odchwaszczone i wynawożone obornikiem stanowisko po okopowych. Dobrymi przedplonami są rośliny strączkowe oraz przemysłowe. Stanowiska po zbożach są mniej odpowiednie, ze względu na trudności w usuwaniu samosiewów zbóż. Uprawa pod mietlicę powinna być staranna z założeniem poprawy struktury gleby. Pole pod zasiew musi być odleżałe, a powierzchnia starannie wyrównana.
 • Plantacji nie wolno zakładać na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano trawy.
 • Nawożenie – fosforowo-potasowe należy zastosować przed siewem w ilości 100-120 kg/ha P2O5, 120-160 kg/ha K2O oraz w każdym roku użytkowania, jesienią po zbiorach. Nawożenie azotowe przed siewem około 40 kg/ha N, wiosną przed ruszeniem wegetacji 30-40 kg/ha N. Wysokość nawożenia wiosennego azotem zależy od przezimowania plantacji.
 • Siew – mietlicę siejemy wiosną w glebę dobrze uprawioną, wysiewamy z rośliną towarzyszącą. Jeżeli roślina towarzysząca jest uprawiana na ziarno, to należy obniżyć ilość wysiewu: jęczmień jary 60-80 kg/ha, pszenica jara 100-120 kg/ha lub owies 50-70 kg/ha. Następnie należy glebę uwałować wałem gładkim i w poprzek rzędów wysiać tymotkę na głębokość 0,5-1,0 cm, w rozstawie rzędów 40 cm. W praktyce stosuje się ilość wysiewu 5-7 kg/ha nasion.
 • Ochrona chemiczna – na nowe plantacje, najczęściej zakładane jako wsiewka w zboża, do likwidacji zachwaszczenia można stosować herbicydy z grupy MCPA w fazie krzewienia się siewek. Jeżeli na plantacjach wystąpią chwasty odporne na MCPA, należy stosować Chwastox D, Aminopielik D i Chwastox Trio, Starane 250 SL zgodnie z zaleceniami producenta i IOR.
 • Zbiór – mietlica dojrzewa dość równomiernie i nasiona mniej osypują się niż u innych gatunków, dlatego do zbioru można przystąpić w fazie dojrzałości pełnej. Zbiór nasion należy wykonać systemem dwufazowym, dokonując ścięcia plantacji kosiarką pokosową. Omłot nasion przeprowadza się kombajnem. Kombajn do zbioru mietlicy powinien być odpowiednio przygotowany i wyregulowany. Należy dobrać odpowiednie obroty bębna i wyregulować szczelinę między bębnem a klepiskiem, tak aby po omłocie ilość ziarniaków w słomie była jak najmniejsza. Ponieważ wielkość oraz masa ziaren jest mała, należy możliwie dobrze uszczelnić wszystkie złącza transportu, dobrać odpowiednie sita oraz zmniejszyć maksymalnie nawiew wialni. Nasiona po wymłóceniu i wstępnym oczyszczeniu należy dosuszyć.