SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

19.10.2018

Przetarg na zakup wozu paszowego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA 82-230  Nowy Staw Tel. ( 55) 272 67 16  Fax…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA 82-230  Nowy Staw Tel. ( 55) 272 67 16  Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Wóz paszowy”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. Oferta powinna zawierać: Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń (zał. nr 2). Termin ważności oferty. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA- WÓZ PASZOWY” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 2018 r. do godz. 15.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 06 listopada 2018 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Pliki do pobrania:
18.07.2018

Przetarg na przebudowę kotłowni olejowej na gazową oraz budowę instalacji gazowej i przebudowę instalacji cwu

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na wykonanie: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na wykonanie:

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWĄ ORAZ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I PRZEBUDOWA INSTALACJI CWU dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział Dębina (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina, 82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie. Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Możliwość wizji lokalnej na miejscu budowy. Termin i miejsce składania ofert: do 03.08.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin w Dębinie. Termin realizacji: do 30.09.2018 r. Bliższe informacje telefoniczne: (055) 271-51-70 i (065) 511-54-09.

Pliki do pobrania:

31.01.2018

Przetarg na zakup środków produkcji

DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pt. „Zakup środków produkcji dla Zakładów…

DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni,

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pt. „Zakup środków produkcji dla Zakładów Firmy Danko”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).

Pliki do pobrania:

1 6 7 8