SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

13.08.2020

Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64 – 000 Kościan, woj. Wielkopolskie ZAKŁAD NASIENNO - ROLNY DĘBINA 82-230…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64 – 000 Kościan, woj. Wielkopolskie

ZAKŁAD NASIENNO - ROLNY DĘBINA 82-230 Nowy Staw

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Dębinie woj. Pomorskie. Przetarg nie jest zamówieniem publicznym.

Miejsce realizacji: Dębina 31 o, 82 – 230 Nowy Staw, powiat Malbork. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie. Bliższe informacje telefonicznie; (55) 272 64 16 lub 667 784 856 oraz 608 108 093. Maszyny i urządzenia rolnicze można oglądać w dniach roboczych 24.08. – 28.08.2020 r. w godz. 09.00 – 14.00. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny. Pliki do pobrania:
13.07.2020

Przetarg na zakup stacjonarnej owijarki

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA 82-230 Nowy Staw Tel. ( 55) 272 67 16 Fax…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230 Nowy Staw

Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

 „ zakup stacjonarnej owijarki”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. 1.    Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2.    Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3.    Oferta powinna zawierać: a)    Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). b)    Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2). c)    Termin ważności oferty. d)    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 4.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – OWIJARKA” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2020 r. do godz. 14.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 14.30.    Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1.    Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny . 2.    Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679. Pliki do pobrania:
13.07.2020

Przetarg na dostawę 6-cio rzędowego pneumatycznego siewnika punktowego marki Kverneland

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA 82-230 Nowy Staw Tel. ( 55) 272 67 16 Fax…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA

82-230 Nowy Staw

Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„ zakup 6-cio rzędowego pneumatycznego siewnika punktowego marki Kverneland”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3. Oferta powinna zawierać: a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2). c) Termin ważności oferty. d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – siewnik Kverneland” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać naj jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 14.30. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny . 2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679. Pliki do pobrania:
07.05.2020

Przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „zakup wózka widłowego”

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA  82-230 Nowy Staw  Tel. ( 55) 272 67 16 Fax…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA  82-230 Nowy Staw  Tel. ( 55) 272 67 16 Fax (55 ) 272 26 09

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„zakup wózka widłowego”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3. Oferta powinna zawierać: a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1). b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2). c) Termin ważności oferty. d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR DĘBINA – WÓZEK WIDŁOWY” osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno - Rolnego w Dębinie lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 14.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 22 maja 2020 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Sławomir Gawełek Dyrektor Zakładu Nasienno Rolnego w Dębinie pod nr tel. 885 026 679. Pliki do pobrania:
1 2 3 4 5 8