Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Przetarg na zakup zaszywarki stacjonarnej

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania inwestycyjnego pt.
„Zaprojektowanie i wykonanie stacjonarnej zaszywarki  z podajnikiem worków marki Fischbein na linii technologicznej zaprawiania nasion  dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo , Szelejewo Drugie 5 , 63-820 Piaski , woj. wielkopolskie „

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „( SIWZ )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie
Internetowej  www.danko.pl
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 26 .03. 2018 r. do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Zaszywarka stacjonarna dla ZNR Szelejewo  „.
 Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
( przetarg nie jest zamówieniem publicznym )

Pliki do pobrania: