Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Przetarg na zakup ścielarki słomy do obór

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

Ogłasza przetarg na

 

zakup ścielarki słomy do obór

dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo,
Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie.

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2019 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Szelejewo – Ścielarka słomy do obór„.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Pliki do pobrania: