Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Przetarg na zakup samochodu osobowo-terenowego

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo

 

zaprasza do złożenia ofert na zakup

 

„Samochodu osobowo-terenowego
dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 31.01. 2019 r. do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ ZNR Szelejewo- Zakup samochodu osobowo terenowego „.
Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie Internetowej www.danko.pl
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Pliki do pobrania: