Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na zakup samochodu osobowego kombi

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni

zaprasza do złożenia ofert na zakup

Samochodu osobowego kombi

dla

DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie

( przetarg nie jest zamówieniem publicznym )

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 15.10.2019 r. do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni – Zakup samochodu osobowego kombi”.
Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” ( SIWZ )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
 Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania: