Przetargi

Lokalizacja Kopaszewo

Przetarg na zakup rozrzutnika

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni,
64-000 Kościan
Choryń 27
Tel. 65 5134888
NIP 698-00-11-233
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.
Rozrzutnik uniwersalny/przyczepa objętościowa Annaburger model HTS 22.07

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (S.I.W.Z.).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:
a. Złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w S.I.W.Z.,
b. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert,
c. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Rozrzutnik uniwersalny/przyczepa objętościowa Annaburger model HTS 22.07 ”, pocztą lub osobiście na adres Danko HR Sp. z o.o. z/s w Choryni ZNR Kopaszewo, Kopaszewo 47, 64-010 Krzywiń,
w nieprzekraczalnym terminie do 10-02-2018 r.,
d. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.,
e. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
-unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
-dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Tadeusz Spurtacz tel. 604131355, Hubert Matuszak tel. 6681711925

Pliki do pobrania: