Przetargi

Lokalizacja Laski

Przetarg na zakup pneumatycznego rozsiewacza nawozów

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Hodowli Roślin
 
zaprasza do złożenia ofert na zakup
 
pneumatycznego rozsiewacza nawozów
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Pisemną ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan,  przesłanie pocztą bądź przesłanie pocztą elektroniczną na adres zhrlaski@danko.pl  w terminie do dnia 29 marca 2019r.  roku godz. 14.00,

Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Pliki do pobrania: