Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Przetarg na zakup ładowarki rolniczej

„DANKO” Hodowla Roślin  Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

 

Zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania inwestycyjnego pt.
„Zakup ładowarki rolniczej”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” ( SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie Internetowej  www.danko.pl
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja  2018 r. do godziny 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Szelejewo- Zakup ładowarki rolniczej”.

Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Pliki do pobrania: