Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Przetarg na zakup kosiarki do trawników

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z/s w Choryni

Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo

Szelejewo Drugie 5

63-820 Piaski

 

zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania  pt.

 

„kosiarka do trawników samojezdna kierowana przez operatora”
dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo,
Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie.

 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 roku do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ ZNR Szelejewo – kosiarka do trawników samojezdna kierowana przez operatora „.

 Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

( przetarg nie jest zamówieniem publicznym )

 

Pliki do pobrania: