Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Przetarg na zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZHR oddział Choryń
64-000 Kościan

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.

„Zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą”

 

I. Ogłoszeniodawca

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, ZHR oddział Choryń, 64-000 Kościan

II. Informacje ogólne

1. Przetarg nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia oraz niedokonania wyboru, a także do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

III. Zakres zapytania i terminy

1. Komora z laminarnym przepływem powietrza – 1 sztuka
2. Termin realizacji – do 30.04.2020 roku.
3. Miejsce dostawy: DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , ZHR O/Szelejewo , Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski

IV. Termin i miejsce złożenia ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Danko HR sp. z o.o. ZHR o/Szelejewo, Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski z dopiskiem „Zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą” do dnia 20.03.2020 do godz.15

V. Inne warunki postępowania

1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można pod nr tel. 065 572-72-32
2. SIWZ dostępny na stronie internetowej Danko danko@danko.pl w zakładce “Przetargi”
3. Warunkiem realizacji jest przystapienie do podpisania umowy w brzmieniu proponowanym przez ogłoszeniodawcę.

 

Pliki do pobrania: