Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Przetarg na zakup dystrybutora paliw

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski

 

 

zaprasza do złożenia ofert na zakup

 

dystrybutora paliwa  dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo,

Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie.

 

 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup dystrybutora paliwa”.

Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)


Pliki do pobrania: