Przetargi

Lokalizacja Laski

Przetarg na zakup ciągnika z siewnikiem zawieszanym do siewu doświadczeń

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Hodowli Roślin
 
zaprasza do złożenia ofert na zakup
 
ciągnika z siewnikiem zawieszanym do siewu doświadczeń
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do złożenia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
3. Oferta powinna zawierać:
a) Opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ (zał. nr 1).
b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia oraz SIWZ
i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( zał. nr 2).
c) Termin ważności oferty.
d) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZHR O/ LASKI – ciągnik z siewnikiem zawieszanym do siewu doświadczeń” osobiście w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin O/ Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, przesłać naj jej adres lub przesłać na adres e-mail: zhrlaski@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.
Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 14.30.
Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Mirosław Pojmaj, tel. 605 697 520, e-mail: miroslaw.pojmaj@danko.pl

Pliki do pobrania: