Przetargi

Lokalizacja Łagiewniki

Przetarg na zakup budek dla cieląt

DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki

 

zaprasza do złożenia ofert na zakup

 

budek dla cieląt dla Zakładu Nasienno Rolnego Łagiewniki
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 06 maja 2019 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki budki dla cieląt”.
 Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Pliki do pobrania: