Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Przetarg na wykonanie posadzki w magazynie nasiennym w Stefanowie

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo

 

zaprasza do złożenia ofert na

 

wykonanie posadzki w magazynie nasiennym w Stefanowie

dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na posadzkę w magazynie nasiennym w Stefanowie „.
 Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Pliki do pobrania: