Przetargi

Lokalizacja Laski

Przetarg na sprzedaż sprzętu rolniczego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO

I. Sprzedający:

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan
danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244 KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.
Zarząd: Leszek Droździel – Prezes Zarządu

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz na www.danko.pl w zakładce PRZETARGI

III. Przedmiot sprzedaży:

1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1 „Wykaz z ceną wywoławczą” )
2. Fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl
3. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 2)
2. Oferty należy składać do dnia 31.07.2020 r. do godz. 14.00.
3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 31.07.2020r. godz. 12.00”
4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (zhrlaski@danko.pl)

V. Inne warunki przetargu

1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka.
2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
3. Sprzedający wystawia FV
4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Hodowli Roślin Oddział Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka. w dniach 29-30 lipca 2020, od g.9.00 do g.14.00,
5. Wydanie towaru nastąpi z Zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Pliki do pobrania: