Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

przetarg na modernizacje stodoły

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
Zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania inwestycyjnego pt.
„ Modernizacja stodoły wykonanej z drewna „

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w
„ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „( SIWZ )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie
Internetowej www.danko.pl
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2018 r. do godziny 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ ZNR Szelejewo- Modernizacja stodoły „ . Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania: