Przetargi

Lokalizacja Sobiejuchy

Przetarg na Kultywator do kompleksowej, intensywnej uprany gleby

DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
z/s w Choryni,
ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY SOBIEJUCHY
88-400 Żnin
Tel./Fax (52) 3029568

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

 

„Kultywator do kompleksowej, intensywnej uprany gleby”

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).

 

Ustala się następujące warunki przystąpienia do składania ofert:

  1. złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  2. złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Sobiejuchy lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie 15.07.2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR SOBIEJUCHY –kultywator”.

Wymagany okres ważności oferty wynosi do 30.09.2018r . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Tomasz Mlicki – Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego Sobiejuchy: tel./fax 52 3029568 kom.: 693330608

 

 

Pliki do pobrania: