Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na dostawę i sprzedaż Oleju Napędowego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27 , 64-000 Kościan , woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na dostawę i sprzedaż Oleju Napędowego
dla potrzeb własnych Firmy z dostawą do Oddziałów Firmy DANKO.

( zamówienie nie jest zamówieniem publicznym )

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
• Załączniki do SIWZ są do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
• Termin i miejsce składania ofert : do dnia 15.05.2018 do godz 14:00 w Sekretariacie Zarządu Spółki DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
• Forma ofert : tekst pisany w języku polskim.
Kartki oferty spięte a strony ponumerowane.
Załączniki do oferty spięte i ponumerowane.
• Koperty z ofertami : opatrzyć napisem „Przetarg ON 2018”.
• Wadium : wysokość , zasady oraz nr konta : podano w SIWZ
• Termin realizacji zadania : 12 miesięcy od dnia 01.07.2018
• Sposób realizacji zadania : w całości lub wariantowy – podany jest w SIWZ.
• Bliższe informacje telefoniczne : kontakty podano w SIWZ

Pliki do pobrania :