Przetargi

Lokalizacja Kopaszewo

Przetarg na dostarczenie i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Kopaszewie

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni,
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

 

„Dostarczenie i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Kopaszewie”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:
a) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w S.I.W.Z.
b) Zamawiający umożliwia rekonesans przed po uprzednim umówieniu terminu.
c) Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie 11.06.2019 r. – z dopiskiem Kopaszewo – monitoring
d) Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.
e) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119.
Pan Tomasz Śledź: tel. 65 5115408, tel. kom. 663114224.

 

Pliki do pobrania: