Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na „Dostarczenie i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Choryni”

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni,
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Dostarczenie i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Choryni”

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:

 1. złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w S.I.W.Z.
 2. Zamawiający umożliwia rekonesans przed po uprzednim umówieniu terminu.
 3. Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl
  w nieprzekraczalnym terminie 03.12.2018 r.
 4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.
 5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni
od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119.
Pan Tomasz Śledź: tel. 65 5115408, tel. kom. 663114224.

 

Pliki do pobrania: