Przetargi

Lokalizacja Laski

Przetarg na budowę połączenia światłowodowego między budynkiem biurowym a gospodarstwem w Laskach

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni,
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

 

„Budowa połączenia światłowodowego między budynkiem biurowym a gospodarstwem w Laskach”

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.).

Miejsce realizacji zadania: ul. Wjazdowa 1, 05-660 WARKA, woj. mazowieckie
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:
a)    złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w S.I.W.Z.
b)    Zamawiający umożliwia rekonesans przed po uprzednim umówieniu terminu.
c)    Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie 14.10.2018 r.
d)    Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.
e)    Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
f)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają: Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119.

Pliki do pobrania: