Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż kombajnu poletkowego zbożowego HEGE 125C

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ KOMBAJNU POLETKOWEGO ZBOŻOWEGO HEGE 125C

 

 

 

I. Sprzedający:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl, www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244, KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy:
74 655 000

II. Informacje ogólne:
1.    Przetarg nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru, a także  do odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
3.    Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz: na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI

III. Przedmiot sprzedaży:
1.    KOMBAJN POLETKOWY ZBOŻOWY HEGE 125C
Cena wywoławcza 19.000,- złotych netto.
2.    Rok produkcji: 1991                                
3.    Maszyna sprawna, wymagająca napraw bieżących

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej – dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (danko@danko.pl).
2.    Oferty należy składać do dnia  28.02.2020 do godz. 10.00.
3.    Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta kombajn poletkowy” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 28.02.2020 r. godz. 10”

V. Inne warunki sprzedaży:
1.    Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki.    
2.    Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
3.    Sprzedający wystawia fakturę vat.
4.    Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Hodowli Roślin Oddział Szelejewo Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski – w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu (65) 572 72 32.

 

Pliki do pobrania: