Przetargi

Lokalizacja Łagiewniki

Ogłoszenie o przetargu na zakup kosiarki czołowej do ciągnika

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki
 
zaprasza do złożenia ofert na zakup
 
kosiarki czołowej do ciągnika dla Zakładu Nasienno Rolnego Łagiewniki
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 15 luty 2019 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki Kosiarka”.
 Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania: