Przetargi

Lokalizacja Łagiewniki

Ogłoszenie o przetargu na zakup ciągnika rolniczego

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
 
zaprasza do złożenia ofert na zakup
 
ciągnika rolniczego
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)
 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2019 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ciągnik Danko HR”. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Pliki do pobrania: